top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden van KeepTotal (hierna te noemen "Voorwaarden") hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:


1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
2. Dag: kalenderdag;
3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van  de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van KeepTotal en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Order op afstand: een order die geplaatst is door de consument bij de ondernemer in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de order uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie  op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het plaatsen van een order, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte  hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Naam ondernemer: KeepTotal
Handelend onder de naam: KeepTotalGloves 
Vestigingsadres: Gasthuisstraat 6, 9101 LD Dokkum 
Telefoonnummer: +31613262669
E-mailadres: info@keeptotal.nl 
KvK-nummer: 66110084
Btw-identificatienummer: NL223232695B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen order op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de order op afstand wordt geplaatst, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,  zal de ondernemer voordat de order op afstand wordt geplaatst, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de order op afstand elektronisch wordt geplaatst, kan in afwijking van het Vorige lid en voordat de order op afstand wordt geplaatst, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de order op afstand wordt geplaatst, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van order-toepassing  en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod
 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De order
 

1. De order komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de order annuleren.
3.  Indien de order elektronisch wordt geplaatst, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data  en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de order op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de order niet te plaatsen, is hij gerechtigd gemotiveerd een order of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a: het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b: de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
c: de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of  uitvoering van de order op afstand;
 

Artikel 6 - De prijs
 

1.Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de plaatsing van de order zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de order zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de order te annuleren met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen inclusief btw zijn.

 

 

Artikel 7 – Betaling, plaatsing order

1. De betaling geschiedt voordat de order bij KeepTotalGloves geplaatst wordt, middels online betaalsystemen.

2. Na plaatsing van een order, kan deze destijds niet gewijzigd of geannuleerd worden.

 

Artikel 8 - Nakoming order en extra garantie


1.  De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de order, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de plaatsing van de order bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de order tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de order.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de order.  

 

Artikel 9 - Levering en uitvoering


1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van orders van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een order  niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de order geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de order zonder kosten te annuleren en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Retourneren Order

 

1.De producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden mits dit gebeurd volgens de onder Verzenden & Retourneren omschreven voorwaarden gebeurd en mits het product nog onbeschadigd is. Kosten voor deze retournering zijn voor consument.

2.Bij levering van niet bestelde producten, kunnen deze geretourneerd worden waarvan de kosten voor de ondernemer zijn.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling
 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig  antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van KeepTotal keeptotalgloves.nl. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.
5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 13 - Wijziging van de algemene Voorwaarden KeepTotal1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de 
looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

2. Op order van de consument richting de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

 

 

KeepTotal

Keeptotalgloves.nl
Gasthuisstraat 6

9101 LD Dokkum

Payment Methodes
bottom of page